Tuesday, February 10, 2009

హనుమాన్ - చాలీసా

దోహా:
శ్రీ గురుచరణ సరోజరజ, నిజమనముకుర సుధారబరణౌ రఘువర విమల యశ, జోదాయక ఫలచార బుద్దిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమారబలబుధ్ధి విద్యాదేహు మోహిం హరహు కలేశ్ వికార

  ---- ౦ ----


 1. జయహనుమాన జ్ఞాన గుణసాగర జయకపీశ తిహులోక ఉజాగర
 2. రామదూత అతులిత బలధామ అంజనీపుత్ర పవన సుతనామ
 3. మహావీర విక్రమ బజరంగీ కుమతినివార సుమతికే సంగీ
 4. కంచన వరణ విరాజసువేశ కానన కుండల కుంచిత కెశా
 5. హాథ వజ్ర ఔద్వజా విరాజై కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై
 6. శంకర సువన కేసరి నందన తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన
 7. విద్యావాన గుణి అతిచాతుర రామకాజ కరివేకో ఆతుర
 8. ప్రభుచరిత్ర సునివేకో రసియా రామలఖన సీత మన బసియా
 9. సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిదిఖావ వికటరూప ధరి లంక జరావ
 10. భీమరూప ధరి అసుర సమ్హారే రామ చంద్రకే కాజ సవారే
 11. లాయ సజీవన లఖన జియాయే శ్రీ రఘువీర హరషి వురలాయే
 12. రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయి తుమ మమ ప్రియ భరత హి సమభాయి
 13. సహస వదన తుమ్హరో యశగావై అసకహి శ్రీపతి కంఠలగావై
 14. సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా నారద శారద సహిత అహీశా
 15. యమ కుభేర దిగపాల జహాతే కవికోవిద కహి సకై కహాతే
 16. తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా
 17. తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా లంకేశ్వర భయే సబ జగజానా
 18. యుగ సహస్ర యోజన పరభానూ లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ
 19. ప్రభుముద్రికా మేలిముఖ మహీ జలధి లాంఘిగయే అచరజ నాహీ
 20. దుర్గమ కాజ జగతకే జేతే సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే
 21. రామ దు ఆరే తమ రఖవారే హోతన ఆజ్ఞా బిను పైసారే
 22. సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా
 23. ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై తీనోం లోక హాంకతే కాంపై
 24. భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై మహావీర జబనామ సునావై
 25. నాశై రోగ హరై సబ పీరా జపత నిరంతర హనుమత బలవీరా
 26. సంకట సే హనుమాన చుడావై మన క్రమ బచన ద్యాన జోలావై
 27. సబ పర రామ తపస్వీ రాజా తినకే కాజ సకల తుమ సాజా
 28. ఔర మనోరథ జోకో ఇలావై నోయి అమిత జీవన ఫల పావై
 29. చారో యుగ పరతాప తుమ్హారా హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా
 30. సాధు సంతకే తుమ రఖవారే అసుర నికందన రామ దులారే
 31. అష్ట సిద్ది నవనిధి కే దాతా అస వర దీన జానకీ మాతా
 32. రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా సదా రహో రఘుపతికే దాసా
 33. తుమ్హరే భజన రామకో పావై జన్మ జన్మకే దుఖ బిసరావై
 34. అంతకాల రఘుపతి పురజాయీ జహా జన్మ హరిబక్త కహాయీ
 35. ఔర దేవతా చిత్తన ధరయీ హనుమత సేయు సర్వ సుఖ కరయీ
 36. సంకట హరై మిటై సబవీరా జో సుమిరై హనుమత బలవీరా
 37. జై జై జై హనుమాన గోసాయీ కృపాకరో గురుదేవకీనాయీ
 38. జోహ శతబార పాఠకర జోయీ చూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ
 39. జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా హోయసిద్ది సాఖీ గౌరీసా
 40. తులసీదాస సదా హరిచేరా కీ జైనాథ హృదయ మదీరా
దోహా :
పవన తనయ సంకట హరణ మంగళ మూరతి రూప రామలఖన సీతాసహిత హృదయ బసహు సురభూప

No comments:

Related Posts with Thumbnails