Friday, July 18, 2014

Quiz

? వద్ద వచ్చే సంఖ్య ఎంతో చెప్పుకోండి చూద్దాం.. 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
జవాబు : 
ఆ అష్టభుజి కి - ఒకవైపున రెండు మూలలో  ఉన్న సంఖ్యలని హేచ్చిస్తే సమాధానం అవుతుంది. 
6 x 5 = 30 
6 x 10 = 60 
5 x 9 = 45 
అలాగే 10 x 9 = 90 జవాబు అవుతుంది. 

No comments:

Related Posts with Thumbnails