Wednesday, September 3, 2014

Quiz

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Answer : 81
పైన ఉన్న అంకెలని అదే అంకెలతో హేచ్చిస్తే క్రిందన ఉన్న అంకెలు వచ్చాయి. వచ్చిన అంకెలను అంతే మొత్తం తో తిరిగి హెచ్చిస్తే, జవాబు వస్తుంది. ఉదాహరణగా : 3 ని అదే సంఖ్యతో అంటే 3 తో హెచ్చిస్తే 9 వస్తుంది. మళ్ళీ 9 ని మళ్ళీ 9 తో హెచ్చిస్తే జవాబు 81 వస్తుంది. 

No comments:

Related Posts with Thumbnails