Saturday, March 2, 2013

Good Morning - 284


ఉపాసనాంజనేయ ప్రార్థన : 
శ్లోకం || వందే వానర నారసింహ ఖగరాట్ క్రోడాశ్వ వక్ర్తాంచితం 
నానాలంకరణం త్రిపంచనయనం దేదీప్యమానం రుచా,
హస్తాబ్జైరసి, ఖేట, పుస్తక, సుధా కుంభం, కుశాద్రిం, హలం, 
ఖట్వాంగం, ఫణి భూరుహం దశభుజం సర్వారి గర్వాపహం!! 

No comments:

Related Posts with Thumbnails