Sunday, January 4, 2015

Quiz

ఈ క్రింది చిత్రంలో ఎన్ని త్రికోణాలు / త్రిభుజాలు Triangles ఉన్నాయో చెప్పండి చూద్దాం. 

How many triangles are there in a diamond? 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
జవాబు : 

ఎలా అంటే : 
No comments:

Related Posts with Thumbnails