Friday, April 10, 2009

భారతీయులు - కాలగణన

(ఈ రచన నేను రాసినది కాదు - అయినా భారతీయుల విజ్ఞానం ఎంత గొప్పదో తెలియచేయటానికి తిరిగి రాస్తున్నాను.)

కాలం ఎవరికీ అర్థం కాని పదము. కాలము ఎప్పుడు ఆరంభ మైనదో చెప్పలేం కానీ కాలాన్ని ఎలా మానవులు ఎలా లేక్కించారో చెప్పగలము. ఈ సృష్టి పుట్టినరోజే కాలము పుట్టినది. అదే ఉగాది / యుగాది. నిజానికి ఉగాది అంటే - యుగానికి ఆరంభము -అర్థము. "ఉగాది" అన్న పదానికి మరో అర్థం కూడా ఉంది. "ఉ" అంటే నక్షత్రము, "గ" అంటే గమనము. ఈ "ఉగ" అంటే నక్షత్రగమనము అని అర్థము కదా! ఈ నక్షత్రగమనానికి "ఆది" = ఉగాది - ఇదీ శాస్త్రీయ అర్థము.

ఈ సృష్టిలో "శక్తి" అగోచరనీయము. అంటే శక్తి కనపడదు.. కాని దాని తాలూకు ప్రదర్శనని అనుభవముగా చూస్తాము. ఉదా: విద్యుక్చ్చక్తి మనకు కనిపించదు కాని దాని తాలూకు శక్తిని "షాక్" రూపములోగాని, యంత్ర పరికరములు వాడుటలో గానీ చవి చూస్తాము.. శక్తి పదార్థముగా మారిన దశనుంచి "కాలగణన" మొదలవుతుంది. పదార్థము నశించి శక్తిగా మారటముతో కాలగణన ముగుస్తుంది.

ఈ " కాలగణన " విషయములో ప్రపంచములోని అన్ని దేశాలకన్నా మన భారతదేశము చాలా ముందుంది. ఖచ్చితమైన కాలగణన విధానము కనిపెట్టినది కేవలము - ఒక్క భారతదేశమే.

ఈ కాల స్వరూపాన్ని మనము వీక్షించడమే - విశ్వరూప సందర్శనమే! మనము కాల మహాస్వరూపాన్ని లెక్కించడం ఒక మహా సముద్రములో చిన్న చేపపిల్ల సముద్ర పరిమాణాన్ని లెక్కపెట్టేందుకు చేసే ప్రయత్నములా ఉంటుంది. మనము కాలములో ఉన్నామా లేక కాలము మనలో ఉన్నదా అన్న ప్రశ్న అర్థము కాదు. మన శరీరం నశిస్తేగాని కాలము తెలియదు. అదియే "కాలధర్మము".

ఈ చరాచర సృష్టి మొదలై 195 కోట్ల, 58 లక్షల, 85 వేల, 110 సంవత్సరాలని ఋషుల పంచాంగము చెబుతున్నది. అందులో ఇప్పుడు నడిచే కల్పము పేరు శ్వేతవరాహ కల్పం. మన్వంతరం పేరు వైవసత్వ మన్వంతరం. జరిగే యుగము పేరు కలియుగము. ఈ కలియుగము పరిమాణము మొత్తము 4 లక్షల 32 వేల సంవత్సరాలైతే - ఇప్పటిదాకా 5,110 సంవత్సరాలు గడిచాయి. ఇంకా 4 లక్షల 27 వేల 889 సంవత్సరాలు గడవాలి. గడుస్తుంది కూడా. కానీ అప్పటివరకూ మనము ఈ శరీరాలతో ఉండము.

భారతీయుల కాలగణన :


ఒక లేత తామరాకులో చాలా వాడియైన సూదిని గుచ్చితే ఆ సూదిమొన ఆ తామరాకులో దిగడానికి పట్టే కాలాన్ని "కాష్ఠ" అంటారు. అలాంటి కాష్టలు ఒక "త్రుటి". ఈ 12 త్రుటులు కలిపితే ఒక "కళ". 60 కళలు ఒక నిముషము, 24 నిముషములు కలసి ఒక "ఘడియ". రెండున్నర ఘడియలు కలసి ఒక "ఘంట". 24 ఘంటలు కలసి ఒక రోజు, 30 రోజులు కలిపితే ఒక నెల. 12 నెలలు కలిపితే ఒక సంవత్సరము. ఈపాటికే మీకు అర్థమైఉండవచ్చును - మన భారతీయుల కాలగణన సామర్థ్యం ఏపాటిదో!! ఇదంతా "కాల సూక్ష్మగణన" అంటారు.

ఇక "మహా గణన"కి వస్తే - 365 రోజులు గడిస్తే ఒక సంవత్సరం, ఇలాంటివి 60 సంవత్సరాలు కలిస్తే ఒక సంవత్సర చక్రం. ఇది భూమి సూర్యునిచుట్టూ 60 సార్లు తిరగటానికి పట్టే కాలము. ఎవరైనా 60 సంవత్సరాలు బతికితే వారు సూర్యుని చుట్టూ 60 సార్లు తిరిగారని అర్థం. (అలా అరవై సంవత్సరాలు గడిచినవారికి షష్టిపూర్తి ఉత్సవము చేస్తాము) 4 లక్షల 32వేల సంవత్సరాల కాలాన్ని కలియుగం అంటాము. కలియుగానికి రెట్టింపు అంటే 8 లక్షల 64 వేల సంవత్సరాలు ఉండే కాలము ద్వాపర యుగము. కలియుగానికి మూడురెట్లు అంటే 12,96,000 సంవత్సరాలు ఉండే కాలము త్రేత్రాయుగము. కలియుగానికి నాలుగు రెట్లు అంటే 17,28,000 సంవత్సరాలు కృతయుగం. ఈ నాలుగు యుగాలు కలిస్తే ఒక "మహా యుగం" అన్నమాట. అంటే ఈ మహాయుగానికి 43,20,000 సంవత్సరాలన్న మాట. ఇలాంటి 71 మహాయుగాలు ఒక మన్వంతరం. అలాంటి 14 మన్వంతరాలు కలిస్తే ఒక "కల్పం". రెండు కల్పాలు కలిస్తే గడిస్తే "బ్రహ్మకి" ఒకరోజు. అనగా బ్రహ్మదేవుడికి ఒకరోజు ఎంతంటే 43,200*71*14*2 అన్నమాట. అనగా 8,58,81,600 సంవత్సరాలు అని తెలుస్తున్నదిగా.. అలాంటి బ్రహ్మకి 1000 సంవత్సరాల ఆయుష్యు. (అంటే 85881600*365*1000 = 3134678,40,00,000 మానవ సంవత్సరాలని తెలుస్తున్నదిగా) అందులో ఇప్పటికి ఆయనకీ 50 ఏళ్ళు నిండి 51 వ సంవత్సరం, తొలి నెల, తొలిరోజు, తొలి ఘడియలో, తొలి త్రుటిలోని కళలో సగం నడుస్తున్నదంట!

అంతటితో ఆగలేదు మనవాళ్ళు! విష్ణువుకి సంవత్సరాలు గడిస్తే శివునికి ఒకరోజు. అలాంటి శివుడికి సంవత్సరాలు గడిస్తే ఆదిపరాశక్తికి ఒక కనురెప్పపాటు!! చూసారా - మన పోర్వికులు ఎంత దూరము వరకూ లేక్కగట్టారో!.. ఇంత ఖచ్చితముగా, ఇంత దూరముగా ఎవరూ కాలాన్ని అంచనా వేయలేదు.. మనము గర్వించదగ విషయం ఇది..

No comments:

Related Posts with Thumbnails